„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

              
    


           На 14.07.2021г. Вихровения ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.101- 0201 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.101„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
               Общата стойност на проекта е 3 469.20 лв.

Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.