Maria Dermendjieva Founder and CEO
Angelina Mirazchiyska English teacher, Certified suggestopedagogue by “Prof. Dr. Georgi Lozanov and Prof. Dr. Evelina Gateva Foundation” (Certificate № 358/2015).
Svetlana Stoyanova Teacher Bulgarian For Foreigners Svetlana Stoyanova is a certified suggestopedаgogue by "Prof. Dr. Georgi Lozanov and Prof. Dr. Evelina Gateva" Foundation (Certificate №406 / 2017). She graduated in Bulgarian Philology and Magistracy in "Computer Humanities". He has a secondary music education and a postgraduate qualification for Artistic Director of a dance formation in the specialty "Bulgarian Dances".

The practice and experience she has in her work are very valuable and always related to art, because in addition to dancing, Svetlana loves to play the piano and sing. She likes to write and edit articles and news for various sites and media.

In Suggestopedia Svetlana finds the opportunity to combine in one everything she loves - the music, the dance and the language. This complements and gives meaning to her teaching work, makes her more complete and harmonizes everything in her world.

As a teacher of Bulgarian for foreigners, she would quote one of the heroines in the textbook: "Bulgarian is not difficult. Bulgarian is melodic, like a song and pleasant."
 
 
Светлана Стоянова е сертифициран сугестопед към Фондация „ Проф. д-р Георги Лозанов и проф.д-р Евелина Гатева”  (Сертификат №406/2017) Завършила е Българска филология и магистратура по “Компютърна хуманитаристика”. Има средно музикално образование и следдипломна квалификация за Художествен ръководител на танцов състав по специалността “Български танци”.

Практиката и опита, които има в работата си са много ценни и винаги свързани с изкуството, защото освен танците, Светлана обича да свири и на пиано и да пее. Освен това с голямо желание пише и редактира статии и новини за различни сайтове и медии.

В Сугестопедията Светлана намира възможността да съчетае в едно всичко, което обича – музиката, танците и езика. Това допълва и осмисля преподавателската й работа, прави нея самата по-пълноценна и хармонизира всичко в нейния свят.
Като преподавател по български език за чужденци, тя би цитирала една от героините в учебника: "Българският не е труден. Българският е мелодичен, като песен и приятен."