„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“На 2.04.2021г. Вихровения ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-4464 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”
               Общата стойност на проекта е 17 311.68 лв.

Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.