Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Въведение:
Уважаеми потребители, молим внимателно да прочетете настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на  „ Вихровения” ЕООД, с ЕИК 202567866, (наричано по-долу „Дружеството“  опериращи под общото название „„Център  по класическа сугестопедия Вихровения“ ”.  („Политиката за поверителност“). Политиката за поверителност е приложима за всички наши клиенти - физически лица, както и за представителите на клиентите ни юридически лица. Целта на настоящата политика е да разясни каква лична информация събираме и обработваме при сключване на договор или при приемане на заявка за резервация, за какви цели ползваме събраните лични данни и какви са Вашите права като субект на лични данни.
В случай че имате въпроси относно начина на защита на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-долу телефон и електронна поща.
 
Информация за администраторите на лични данни:
„ Вихровения” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 202567866, с адрес: и адрес на управление: с. Осоица, общ. Горна Малина, ул. 2, N 43, Тел: 0879 811 644; e-mail: vihrovenia@vihrovenia.bg
 
 
Дефиниции:
 •  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е  лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 •  обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 •  „ограничаване на обработването” означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 •  „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
 • „обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице,публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 •  „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;
 • „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
 • „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 
Основни принцини при обработването на лични данни:
При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозначност, съотносимост на обработването на данните със съответите цели, точност и актуалност на обработваните данни.
Посочените по-долу лични данни се събират и обработват с цел сключване на договори за предоставяните от нас услуги и изпълнение на поетите съгласно тях задължения, както и в изпълнение на законово регламентирани задължения.
Личните данни за лицата, за които се предоставя услугата (курсисти/ ученици), се събират с оглед качественото изпълнение на задълженията ни и осигуряване на адекватна грижа за децата по време на престоя им при нас.
Предвид горното, без така описаните по-долу Ваши лични данни не би било възможно да сключим с Вас договор за ползването на предлаганите от нас услуги.
 
За какви цели и на какво правно основание се обработват Вашите лични данни:
 
За изпълнение на договор или във връзка с преддоговорни отношения:
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други Ваши лични данни, за да предоставяме заявените от Вас услуги, да изпълняваме договорните и преддоговорните си задължения, както и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
 
Обработката на личните Ви данни се извършва с цел:
 • установяване на самоличността на клиента;
 • установяване на самоличността на лицето, за което се предоставя услугата (курсисти, ученици);
 • осъществяване на контакт с клиента във връзка със заявените от него услуги или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки във връзка със сключването или изпълнението на договор за предоставяните от нас услуги;
 • изготвяне и изпращане на фактури за дължимите плащания по направените от Вас заявки или сключените с нас договори;
 • осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване,
 • осигуряване на качествена грижа за лицата, за които се предоставят услугите (курсисти/ ученици),
 • събиране на дължимите суми за ползваните услуги;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на съответен договор с обработващ лични данни.
 
За изпълнение на законови задължения:
Ние обработваме идентификационните Ви данни, данни за изготвяне на фактури и извършване на плащания и други Ваши лични данни, с цел изпълнение на нормативно уредени наши задължения, включително, но не само:
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни;
 • изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и други свързани нормативни актове;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.
 
Въз основа на дадено от Вас съгласие:
Събораме и обработваме Вашите лични данни с оглед поддържане на информираността Ви относно услугите, които предоставяме. Въз основа на дадено от Вас съгласие изпращаме на предоставената от Вас електронна поща информация за нови услуги, програми за обучение и друга информация, пряко свързана с дейността ни. 
 
Какви лични данни обработваме:
 
данни за идентификация:
 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • трите имена на лицето, за което се предоставя услугата (курсисти/ ученици), единен граждански номер или дата на раждане, адрес, телефонен номер
 
други данни:
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
  • лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер, имейл адрес;
  • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията по сключените с нас договори;
  • електронна поща и информация за извършените от потребителя заявки, подадени оплаквания, молби за съдействие;
  • друга обратна информация, която получаваме от Вас;
   • данни, предоставяни през нашата интернет страница;
   • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване на договор или по време на действие на договорните ни отношения, включително, но не само: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник и други данни, посочени в документа, въз основа на който третото лице е упълномощено, както и данни за контакт със съответното лице.
   • данни за лицата, за които предоставяме услуги по сключени договори (курсисти/  ученици)
  • информация за учебното заведение, което посещава курсистът/ ученикът;
  • информация за емоционалното и здравословното състояние на курсиста/ ученика с цел предприемане на индивидуален подход към него и подпомагане в максимална степен прогреса на курсиста/ученика;
  • информация за степента на успеваемост на курсиста/ ученика във връзка с предоставяната от нас услуга;
  • информация за поведението на курсиста/ ученика по време на предоставянето на услугата; 
   • данни за възрастта на други деца в семейството, ако има такива – с оглед повишаване на информираността Ви за услугите, които предоставяме.
 
По какъв начин защитаваме Вашите лични данни:
За да гарантираме адекватната защита на Вашите лични данни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, в зависимост от конкретния случай, ползваме и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 
Срок на съхранение на Вашите лични данни:
Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на договорните ни отношения. Личните Ви данни обаче не се изтриват директно, а се запазват с оглед окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например задълженията за съхранение и обработка на счетоводни данни по Закона за счетоводството (11 години); изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години); изтичане на сроковете за предоставяне на информация на съда, компетентните държавни органи, както и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).
С оглед гореспоменатото поддържане на информираността Ви за услугите, които предлагаме, продължаваме да съхраняваме и използваме имейл адреса Ви само и единствено с тази цел и въз основа на дадено от Вас съгласие за това.   
 
Информация относно обработването на Вашите лични данни:
Дружествата събират, съхраняват и обработват Вашите лични данни на някое от посочените по-горе основания, като предоставя същите на обработващи лични данни, които въз основа на договор с нас – обработват личните Ви данни от наше име, като имат пряк/ косвен достъп до личните Ви данни:
 • фирми, извършващи счетоводни консултантски услуги с цел коректното и точно водене на нашето счетоводство;
 • служби по трудова медицина, които обработват личните данни на служителите на Дружествата с цел осигуряване на безопасността на труда
 • транспортни/ куриерски фирми – при изпращането на посочен от Вас адрес на документи на хартиен носител, свързани със сключен с Вас договор;
 • транспортни фирми – с оглед качественото изпълнение на услугите по договора, изискващи транспорт;
 • застрахователни компании – с оглед качественото изпълнение на услугите по договора, когато в задълженията ни по него се включва осигуряване на застраховка.;
 •  лица, които по наше възлагане поддържат оборудването и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • лица, предостяващи услуги по сервизна поддръжка на крайни устойства;
 • банки, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:
Право на достъп до Вашите лични данни:
Вие имате право да поискате и получите следната информация:
 • дали обработваме отнасящи се до Вас данни;
 • какви са целите на обработването, какви са категориите лични данни, които обработваме, кои са получателите или категориите получатели, на които разкриваме събираните данни.
Горната информация се предоставя в разбираема форма, като се посочват личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
 
Право на коригиране:
По всяко време имате право да поискате да коригираме допуснати непълни или грешки във Вашите лични данни.
Право на изтриване (право „да бъдеи забравен“):
Когато е приложимо някое от посочените по-долу основания, имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, в случай че:
 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
 • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.
 
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите персонализиращи данни, в случай че оспорвате верността на данните. При подобно оспорване ползването на Вашите данни се преустановява, за периода, в който тяхната точност трябва да бъде проверена.
 
Право на защита по съдебен и административен ред:
В случай че смятате, че по някакъв начин нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на съответния проблем.
Разбира се, винаги имате правото да подадете съответна жалба пред Комисията за защита на личните данни на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg/
 
 
Дата: 25 май 2018 г.